Zobacz

SPOTKANIA I WARSZTATY - Improwizacje teatralne oraz multimedia
Data: 15.09.2010

SOB 23.10 — NDZ 24.10.2010, godz.10.00–16.00, sala. 211

Warsztaty: Improwizacje teatralne oraz multimedia

cena: od 50–100 zł

kontynuacja w ciągu całego sezonu

Prowadzenie: Anna Bogdanowicz

 

 

W ramach zajęć będziemy podejmować ró?nego rodzaju zadania, w celu do?wiadczenia tego, jak poprzez ruch i g?os mo?na budowa? przestrze?, czas i d?wi?k w obr?bie wydarzenia scenicznego. Będziemy pracowa? nad poszerzaniem tzw. ?wiadomo?ci cia?a, umiej?tno?ci? wyizolowania poszczególnych jego cz??ci w ruchu po to, ?eby uzyskać precyzję artykulacji. Będziemy odkrywać w praktyce zasady funkcjonowania naszego cia?a, ?eby nauczy? si? rozró?nia? nasze „prywatne” bycie w ciele od postawy neutralnej, na bazie której mo?na budowa? posta?, struktur? dzia?a? albo woln? improwizacj?.

W ciągu cyklu zajęć b?dziemy pracowa? indywidualnie, w parach i w grupie, od czasu do czasu z towarzyszeniem muzyki z nagra? albo improwizowanej na ?ywo. B?dziemy si? uczy? u?ywa? g?osu jak instrumentu, akompaniamentu do w?asnych dzia?a? lub do dzia?a? partnerów, spróbujemy potraktowa? tekst jak materia? muzyczno-rytmiczny, a pismo i materia?y graficzne (od kaligrafii do malarstwa) jak partytur? dla ruchu. Przede wszystkim jednak b?dziemy korzysta? z zasobów w?asnych cia?, ich mo?liwo?ci i ogranicze? jako ?ród?a nieko?cz?cej si? inspiracji do pracy twórczej.

Zaj?cia adresowane s? do wszystkich, którzy lubi? eksperymentowa? z ruchem i g?osem, którzy chc? poszerzy? swój repertuar ?rodków ruchowej ekspresji. Nie wymagaj? one posiadania do?wiadczenia scenicznego; konieczny jest tylko wygodny, niekr?puj?cy ruchu strój. Pracujemy boso. Cz??? zaj?? wymaga intensywnego wysi?ku fizycznego, dlatego istotne jest uwzgl?dnienie ewentualnych przeciwwskaza? zdrowotnych i uprzedzenie o nich prowadz?cego.

Kontynuacj? warsztatów b?dzie oddzielny blok po?wi?cony multimediom w teatrze.

 

Anna Bogdanowicz — mgr filologii angielskiej U? i teatrologii UJ, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, aktorka, cz?onek-za?o?yciel Stowarzyszenia Teatralnego Chorea.

 

 

SOB 30.10.2010, godz. 10.00–16.00, sala 211

Judaika — warszaty tradycyjnych pie?ni ?ydowskich

cena: 50 z?

kontynuacja w ci?gu ca?ego sezonu

Prowadzenie: Urszula Makosz

 

 

Na zaj?ciach uczymy staro?ytnych pie?ni ?ydowskich, opartych na prostych powtarzanych frazach, s? to np. zemiroty w j?zyku hebrajskim i niguny (tradycyjne pie?ni), modlitwy chasydzkie bez s?ów oraz pie?ni szabatowe.

Warsztatowi towarzyszy prezentacja multimedialna ukazuj?ca tradycyjny styl ?piewania, wyk?ady, nauk? wymowy i s?ów, a tak?e nauka elementów tradycyjnego ta?ca, w?a?ciwego dla danego gatunku (np. nigunów).

 

Urszula Makosz — pie?niarka zajmuj?ca si? od lat muzyk? ?ydowsk?, koncertuje w kraju i za granic?, wspó?pracuje z wieloma muzykami. Wielokrotnie prowadzi?a warsztaty muzyki ?ydowskiej, m.in. na: Festiwalu Kultury ?ydowskiej w Krakowie (od 2005 roku), Festiwalu Nauki, Muzeobraniu, w Zamku Królewskim w Warszawie, na Uniwersytecie Jagiello?skim, na Mi?dzynarodowych Spotkaniach z Kultur? ?ydowsk? w Teatrze Atelier w Sopocie, Festiwalu Gaudemater w Cz?stochowie, podczas Nocy Muzeów, w programach edukacyjnych dla m?odzie?y Stowarzyszenia ?ydowskiego Czulent oraz na Festiwalu Wielokulturowy Zgierz.

Więcej wydarzeń Drukuj
Partnerzy
sliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslidersliderslider
Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij